Mediacje

"Mądry kompromis jest wart więcej niż tysiąc zwycięstw"

 

Gichin Funokashi

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

Mediacje (łac. mediare – być w środku) – metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu. 

 

Proces ten jest:

  • Dobrowolny dla wszystkich uczestników,

  • Poufny,

  • Bezstronny – wobec uczestników,

  • Neutralny – w stosunku do procesu / sprawy / rozwiązania,

  • Akceptowalny – rozwiązania akceptują wszyscy

 

W praktyce biznesowej proces ten służy to rozwiązywania konfliktów i bardzo często do kreowania nowych rozwiązań.

 

Proces kończy się najczęściej podpisaniem ugody.

Może jednak mieć miejsce sytuacja, w której strony nie osiągają porozumienia (tzw. Protokół rozbieżności), pozostając przy pierwotnych stanowiskach.

 

Podstawową zaletą procesu jest niezwykła oszczędność czasowa w stosunku do np. Spraw sądowych lub zaniechania (odkładania) szukania rozwiązań.

Jednym z istotnych wyników procesów mediacyjnych jest dalsza współpraca stron konfliktu, zbudowana na porozumieniu, bez poczucia winy czy krzywdy.

 

Mediatorzy są także często wykorzystywani w procesach negocjacyjnych, w sytuacjach tzw. „patów”. Kiedy strony negocjacji mają poczucie niemożności kontynuowania rozmów. Najczęściej wynika to z obawy przed „odkryciem kart” i niewiedzy czy osiągnięcie porozumienia jest możliwe.

W takich sytuacjach Mediator stanowi bezstronne ogniwo łączące strony negocjacji.

Zadaniem Mediatora w każdym procesie jest stworzenie jak najlepszych warunków negocjacyjnych dla stron sporu (lub negocjacji).

 

Bardzo często przedmiotem sporu są sprawy poza biznesowe lub poza merytoryczne. Bywa, że przyczynami sporu są: wartości, relacje, zaszłości lub osoby trzecie pozornie nie zaangażowane w konflikt.

Ponieważ proces jest całkowicie poufny, Mediator stanowi platformę komunikacyjną między stronami, dając tym samym szansę polubownego rozwiązania konfliktu.

 

Straty wynikające z osobistych animozji lub odkładania konfliktów „na później” są najczęściej dużo kosztowniejsze, niż wykorzystanie szybkich narzędzi zewnętrznych takich jak proces mediacyjny.

 

Inicjatorem procesu może być każda ze stron sporu lub osoba trzecia.

 

Strony najczęściej spotykają się na neutralnym gruncie.

Spotkania i czas ich trwania ustalane są indywidualnie.

MEDIATORZY

Grzegorz Załuski - mediator zarejestrowany w Warszawskim sądzie okręgowym, otrzymał dyplom ukończenia podyplomowych studiów „Negocjacji i mediacji” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, wieloletni praktyk w zarządzaniu sprzedażą oraz całymi strukturami przedsiębiorstwa, przez kilkanaście lat swojej pracy zawodowej zajmował wysokie stanowiska managerskie w największych firmach międzynarodowych. Coach certyfikowany przez ICF, praktyk NLP,  Senior Consultant Body Language Institute (Washington).